“De schoen wringt, maar … wie hem past trekke hem aan…”

Onderzoeken tonen aan dat we met elkaar de zorg anders moeten organiseren. Tijdens de laatste module (3-4 december) van de Nyenrode-leergang Regisseren van samenwerking in de zorg, werd dat opnieuw duidelijk. Ik pik er drie onderzoeken uit die de urgentie van de situatie benadrukken.

  1. KPMG geeft aan dat, bij een ongewijzigd zorglandschap en rekening houdend met de demografische bevolkingsontwikkelingen, wij in 2040 ruim 35 miljard euro zullen uitgeven aan de Wmo en de Zvw. Een groei van 24% ten opzichte van nu.
  2. Actiz meldt dat binnen in 2040 1 op de 4 mensen uit de arbeidspopulatie nodig is om ouderenzorg te kunnen bieden. Dat was in 2015 1 op 7.
  3. TNO concludeerde dat bij een ongewijzigde inrichting van de ouderenzorg in 2040 een verdubbeling van de wooncapaciteit (woonoppervlak, behuizing, woningen) voor ouderenzorg nodig is.

De schoen wringt. Aan alle kanten. Financiering van de zorg, strategisch personeelsbeleid & arbeidsmarktontwikkeling en strategisch vastgoedbeleid vragen onze directe aandacht, omdat we anders in een onwerkbare situatie zullen belanden.

verdubbeling-verpleeghuiscapaciteit-in-2040

Strategisch vastgoedbeleid zorg

We weten dat er een groeiende behoefte aan verpleeghuiszorg zal ontstaan. Tevens zien we dat de traditionele verzorgingshuizen zijn afgeschaald en is ingezet op wijkgerichte zorg. Conclusie: er is grote behoefte aan een (kleinschaligere) initiatieven waar wonen en zorg gecombineerd worden. Om hiervoor stappen te maken, moeten we de regionale samenwerking in de zorg stimuleren, partijen bij elkaar aan tafel zetten. Voor de wooncapaciteit zijn het de gemeenten, woningcorporaties en ouderenzorgorganisaties die de oplossingsrichting bepalen. Ieder met een eigen belang en eigen voorwaarden, maar met elkaar zoekend naar een gemeenschappelijke oplossing voor strategisch (regionaal) vastgoedbeleid in de ouderenzorg.

Regisseur vastgoedontwikkeling zorg

Om dit proces in goede banen te leiden is een regisseur nodig die het speelveld overziet en de rollen en belangen van de participerende partijen onderkent. Ik noem die regisseur de regisseur vastgoedontwikkeling zorg. Iemand met affiniteit met de zorg, woningcorporaties en gemeenten, een verbinder van de partijen die hierin samen optrekken en een strateeg die in staat is een regionale woon- en zorgvisie te formuleren. Dat kan een manager zijn vanuit een van de deelnemende partijen, maar ook een interim-manager die speciaal voor deze regisseursrol wordt aangesteld. Dit alles met als doel strategisch vastgoedbeleid in de zorg voldoende aandacht te geven en te voorkomen dat we binnen 20 jaar een groot tekort hebben aan wooncapaciteit.

Je kunt deze functie ook zien als een sub specialisme van de Regisseur (regionale) samenwerking in de zorg. En daarvan hebben wij verschillende interim-managers en kandidaten in een expertise-pool bij elkaar gebracht. Zij hebben met elkaar een concept ontwikkeld voor strategisch vastgoedbeleid dat wij hebben getoetst bij bestuurders van zorgorganisaties. Hiermee willen we de eerste stappen zetten naar een nieuwe aanpak. De schoen wringt, maar we moeten hem wel aantrekken, voordat die nooit meer past.

Programma leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

Onderwerpen als strategisch vastgoedbeleid zorg zijn onderdeel van de Nyenrode-leergang Regisseren van (regionale) Samenwerking in de Zorg. De tweede leergang start in maart 2021. U kunt zich hiervoor al aanmelden.